INHOUD

ARTIKEL 1 ALGEMEEN    2
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES    2
ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST    2
ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST    3
ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJNEN    3
ARTIKEL 6 PRIJS EN TARIEFWIJZIGINGEN    4
ARTIKEL 7 BETALING    4
ARTIKEL 8 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN    4
ARTIKEL 9 ACCEPTATIE    5
ARTIKEL 10 ONDERZOEK, RECLAMES    6
ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING    6
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID    7
ARTIKEL 13 RISICO-OVERGANG    8
ARTIKEL 14 OVERMACHT    8
ARTIKEL 15 GEHEIMHOUDING    8
ARTIKEL 16 INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM    9
ARTIKEL 17 NIET-OVERNAME PERSONEEL    10
ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN    10

 
Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Topfiber B.V. hierna te noemen Topfiber en opdrachtgever behoudens ingeval van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Topfiber schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Topfiber en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien dit redelijk en mogelijk is, zal het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Topfiber zijn vrijblijvend. 
 2. De door Topfiber gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
 4. Een overeenkomst met Topfiber komt tot stand, zodra deze door opdrachtgever is ondertekend en door Topfiber blijkens ondertekening wordt geaccepteerd.


Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Topfiber zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Topfiber het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer weet of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Topfiber worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Topfiber zijn verstrekt, heeft Topfiber het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Topfiber is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Topfiber is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Topfiber de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Topfiber of een door haar ingeschakelde derde, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt opdrachtgever er kosteloos zorg voor dat de desbetreffende medewerkers: a. volledige en vrije toegang wordt verleend tot alle relevante informatie, apparatuur en programmatuur; b. worden bijgestaan door personeelsleden van opdrachtgever die bekend zijn met de programmatuur en/of applicaties van opdrachtgever; d. kunnen beschikken over geschikte werkruimte en faciliteiten; e. voor diagnose doeleinden kunnen beschikken over aantekeningen en/of bestanden die duidelijkheid verschaffen over het gebruik van de bij opdrachtgever in gebruik zijnde apparatuur en programmatuur; f. kunnen beschikken over telecommunicatie- en andere faciliteiten voor test- en diagnose doeleinden.    
  7. Opdrachtgever vrijwaart Topfiber voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen na ontvangst door Topfiber van een verzoek tot wijziging, in overleg treden teneinde de beoogde wijzigingen te bespreken. Verzoeken tot wijziging leiden, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet tot opschorting van de verplichtingen.   
 2. Topfiber zal opdrachtgever mededeling doen van de verwachte gevolgen die de aanbevolen en/of verzochte wijzigingen zullen hebben met betrekking tot de overeengekomen prijs en leveringsdatum/data.
  3. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel aan de oorspronkelijke overeenkomst zijn toegevoegd.


Artikel 5 leveringstermijnen

 1. Alle door Topfiber genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Topfiber bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Topfiber niet in verzuim. Topfiber is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Topfiber en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.    


Artikel 6 Prijs en tariefwijzigingen

 1. Prijs en tariefwijzigingen vinden eenmaal jaarlijks plaats uitsluitend op basis van de CPI (consumentenprijsindex) van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en worden op 1 januari van kracht. Prijswijzigingen dienen minimaal 2 maanden voor de bovengenoemde ingangsdatum schriftelijk aan opdrachtgever te worden medegedeeld.


Artikel 7 Betaling

 1. Betalingen zijn verschuldigd in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het op de desbetreffende opdrachtbevestiging vermelde. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De vertragingsrente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De vertragingsrenten zal indien daartoe gronden bestaan worden vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en met de eventuele gerechtelijke kosten. 
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Topfiber op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Topfiber heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  Topfiber kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  Topfiber kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 4. Indien opdrachtgever een overeenkomst inzake de levering van programmatuur of diensten wenst te annuleren, kan hij daartoe overgaan mits hij als schadeloosstelling aan Topfiber voldoet, een bedrag gelijk aan 75% van het bedrag dat Topfiber voor het resterende deel van de contractperiode zou hebben ontvangen als zulk een annulering niet had plaatsgevonden.    


Artikel 8 Voorbehoud van eigendom en rechten

 1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Topfiber, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de kosten van invordering en de gederfde rente volledig aan Topfiber zijn voldaan.


 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Topfiber ter inzage te geven.
 5. Door Topfiber geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Topfiber haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Topfiber of een door haar aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Topfiber zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 7. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 9 Acceptatie

 1. In onmiddellijke aansluiting op de oplevering van de programmatuur volgt een acceptatieprocedure, gebaseerd op het uitvoeren van een acceptatietest door opdrachtgever. De acceptatieperiode duurt ten hoogste 2 weken. Gedurende deze periode stelt opdrachtgever een gedetailleerd verslag op (testverslag), waarin de uitgevoerde tests en bijbehorende resultaten worden beschreven. Dit verslag specificeert de niet correct werkende onderdelen, refereert aan de betrokken onderdelen van de betreffende specificatie en bevat in het algemeen voldoende details om te kunnen corrigeren. Bijstand zal op verzoek van opdrachtgever door Topfiber naar vermogen worden verleend tegen de dan geldende tariefen.
 2. De acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een verzameling testgevallen die door opdrachtgever is samengesteld en tijdig aan Topfiber ter beschikking is gesteld.
 3. Indien de in de acceptatietest vastgestelde fouten niet het in onderlinge samenhang correct functioneren van de programmatuur beletten, is opdrachtgever niet gerechtigd de acceptatieperiode te onderbreken.
 4. De acceptatie geschiedt door middel van een schriftelijk bericht van acceptatie van opdrachtgever respectievelijk op de wijze als vermeld in lid 7 van dit artikel 9, waarna Topfiber aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, behoudens de eventueel tussen partijen overeengekomen garantie verplichtingen.
 5. Als criterium voor acceptatie geldt uitsluitend dat de tests resultaten opleveren conform de desbetreffende specificaties, waarbij afwijkingen van deze specificaties door middel van adequate foutmeldingen moeten worden gesignaleerd.
 6. Wanneer gedurende de acceptatietest echter blijkt, dat door een of meer fouten in de geleverde programmatuur de voortgang of de voltooiing van de acceptatietest wordt belemmerd, zal – nadat opdrachtgever Topfiber hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld – de acceptatietest worden onderbroken totdat Topfiber deze fouten heeft hersteld. Na herstel van de fouten zal Topfiber opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, waarna de acceptatietest onmiddellijk zal worden hervat. De periode gelegen tussen het ontstaan van de belemmering en het opheffen hiervan wordt geacht buiten de acceptatieperiode van 2 weken te vallen.
 7. Wanneer Topfiber 3 kalenderdagen na afloop van de acceptatieperiode geen bericht van acceptatie of geen bericht van het onderbreken van de acceptatietest heeft ontvangen, dan wordt de programmatuur geacht te zijn geaccepteerd door opdrachtgever.
 8. Na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde testverslag zal Topfiber de eventueel daarin vermelde gebreken zo snel mogelijk en zonder extra kosten voor opdrachtgever hestellen, mits deze gebreken betrekking hebben op de overeengekomen specificaties van de programmatuur. Om na te gaan of de gebreken daadwerkelijk zijn hersteld zal dezelfde testrun, waarbij de gebreken werden vastgesteld door opdrachtgever binnen 3 werkdagen na levering van de herstelde programmatuur worden herhaald. Bij akkoordbevinding door opdrachtgever is de levering voltooid, waarna opdrachtgever de verdere verantwoordelijkheid draagt voor het geleverde product.


Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Topfiber. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Topfiber in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Topfiber de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Topfiber slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze voorwaarden.


Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Topfiber is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en hij dat verzuim niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van Topfiber heeft hersteld. Indien Topfiber op grond van het in de vorige zin bepaalde haar verplichtingen opschort, totdat opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen, levert dit geen grond op enige vordering jegens Topfiber in te stellen.  

– Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of liquideert (anders dan uitsluitend met het oog op fusie of herstructurering) of indien een curator over enig deel van diens bedrijf wordt aangesteld of indien beslag wordt gelegd op diens bezittingen wegens wanbetaling. 

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van het feit dat hij zijn verplichtingen ontstaan voor het tijdstip van de ontbinding dient na te komen, waaronder begrepen betalingen waarvan de vervaldag is verstreken.  
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Topfiber op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Topfiber de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. In geval van ontbinding, om welke reden dan ook, zal opdrachtgever alle eigendommen van Topfiber waarop opdrachtgever ingevolge de overeenkomst geen recht heeft om deze te behouden, aan Topfiber overdragen en opdrachtgever verleent Topfiber nu voor alsdan het recht de percelen van opdrachtgever te betreden en zich in het bezit te stellen van bedoelde eigendommen en deze af te voeren.    


Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien Topfiber aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 12 is geregeld. 
 2. De totale aansprakelijkheid van Topfiber wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief BTW bedongen voor 1 contractjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000, (tienduizend Euro). 
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Topfiber aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Topfiber toegerekend kunnen worden; 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
4. Topfiber is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 1. Buiten de in dit artikel onder de leden 2, 3 en 4 genoemde gevallen rust er op Topfiber geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel 12 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Topfiber of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Topfiber geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Topfiber niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen alsmede niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Topfiber.
 3. Topfiber heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Topfiber zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zover Topfiber ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Topfiber gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Topfiber gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Topfiber zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Topfiber niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 


Artikel 16 Intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Topfiber of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Topfiber of haar licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden en niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.  
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
  4. Het is Topfiber toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Topfiber door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te vervaardigen, zal Topfiber op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen. 
 4. Behoudens het geval dat Topfiber een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft opdrachtgever het recht een reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
 5. Indien opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Topfiber ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal opdrachtgever Topfiber schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Topfiber zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking krijgt over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door opdrachtgever in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 6. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot het verbeteren van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende gebruik daarvan. Waar in deze voorwaarden sprake is van rechten en verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Topfiber schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Topfiber te maken.
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Topfiber van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal Topfiber vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 17 Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van Topfiber, medewerkers van Topfiber of van ondernemingen waarop Topfiber ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten tussen Topfiber en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Topfiber gevestigd is, ook indien opdrachtgever in het buitenland gevestigd is.